مسابقه ربات شیشه شوی ، بخش ها و موضوعات

عنوان مسابقه مسابقه طراحی و ساخت ربات شستشو دهنده ی نمای شیشه ای مجتمع سراج در پارک فناوری پردیس، واقع در شهر پردیس (به طور خلاصه مسابقه ربات شیشه شوی )   توضیح مشکل، تبدیل مشکل به مسئله ساختارمند و اهمیت موضوع با گذشت زمان، هر روز به تعداد ساختمان های بلند مرتبه در جهان...