فراخوان رفع نیاز فناورانه توليد كيت تشخیص سریع آنتی بيوتيک در شیر

به سفارش شرکت لبنی ارزیابی طرح‌ها

حمایت‌ها: خرید محصول و قرارداد همکاری
تعداد شرکت‌کنندگان تا این لحظه: نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده تا این لحظه: طرح

فراخوان رفع نیاز فناورانه توليد كيت تشخیص سریع آنتی بيوتيک در شیر

به سفارش شرکت لبنی ارزیابی طرح‌ها

حمایت‌ها: خرید محصول و قرارداد همکاری
تعداد شرکت‌کنندگان تا این لحظه: نفر
تعداد طرح‌های ارسال ‌شده تا این لحظه: طرح