فراخوان رفع نیاز فناورانه توليد آنزيم و سوآپ ای‌تی‌پی تست (جهت شمارش آلودگی)

به سفارش شرکت لبنی ارزیابی طرح‌ها

حمایت‌ها: خرید محصول و قرارداد همکاری
تعداد شرکت‌کنندگان تا این لحظه: نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده تا این لحظه: طرح

فراخوان رفع نیاز فناورانه توليد آنزيم و سوآپ ای‌تی‌پی تست (جهت شمارش آلودگی)

به سفارش شرکت لبنی ارزیابی طرح‌ها

مجموع جوایز: خرید محصول و قرارداد همکاری
تعداد شرکت‌کنندگان: نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: طرح