فراخوان ایده در حوزه ریزپرنده

مجموع جوایز: 5 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 42 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 42 طرح
پیشرفت و نوآوری در صنایع نظامی و دفاعی یکی از برنامه‌های اصلی هر کشور است. در همین راستا «فراخوان ایده در حوزه ریزپرنده» منتشر شده است تا ایده‌های مرتبط با این حوزه را در سازمانی که موقعیت تجاری‌سازی و بهره‌برداری از ایده را فراهم می‌کند، جمع آورد.

فراخوان ایده در حوزه ریزپرنده

مجموع جوایز: 5 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 42 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 42 طرح