چالش نوآوری طراحی کمپین بازاریابی

به سفارش نفت پارس خاتمه یافته

مجموع جوایز: 50 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 210 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 48 طرح
رسیدن به بهترین و کارآمدترین راهکارها برای برندینگ و بازاریابی روغن موتورهای بنزینی نفت پارس

چالش نوآوری طراحی کمپین بازاریابی

به سفارش نفت پارس خاتمه یافته

مجموع جوایز: 50 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 210 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 48 طرح