فراخوان نیاز فناورانه طراحی و ساخت کمپرسورهای بدون روغن

مجموع جوایز: حمایتی و سرمایه‌گذاری
تعداد شرکت‌کنندگان: - نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: - طرح

فراخوان نیاز فناورانه طراحی و ساخت کمپرسورهای بدون روغن

مجموع جوایز: حمایتی و سرمایه‌گذاری
تعداد شرکت‌کنندگان: - نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: - طرح