فراخوان نیاز فناورانه طراحی و ساخت کمپرسورهای بدون روغن

مجموع جوایز: حمایتی و سرمایه‌گذاری
تعداد شرکت‌کنندگان: 18 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 18 طرح

فراخوان نیاز فناورانه طراحی و ساخت کمپرسورهای بدون روغن

مجموع جوایز: حمایتی و سرمایه‌گذاری
تعداد شرکت‌کنندگان: 18 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 18 طرح