چالش نوآوری توسعه اپلیکیشن آموزش زبان به مدیران

مجموع جوایز: 230 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 60 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 30 طرح
هدف از این پروژه کمک به آموزش یک زبان خارجی به جامعه مدیران است.

چالش نوآوری توسعه اپلیکیشن آموزش زبان به مدیران

مجموع جوایز: 230 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 60 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 30 طرح