چالش نوآوری تهران هوشمند

مجموع جوایز: 25 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 61 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 20 طرح

چالش نوآوری تهران هوشمند

مجموع جوایز: 25 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 61 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 20 طرح