بوت کمپ هوش مصنوعی

به سفارش همتک خاتمه یافته

مجموع جوایز: حمایتی
تعداد شرکت‌کنندگان: 400 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 17 طرح
هدف از این پروژه توسعه مدل کسب و کار حول سرویس‌های هوش مصنوعی، تربیت تیم‌های کارآفرین برای فعالیت در حوزه هوش مصنوعی – یادگیری عمیق و توسعه پلتفرم‌های سرویس‌دهی در حوزه هوش مصنوعی بوده است.

بوت کمپ هوش مصنوعی

به سفارش همتک خاتمه یافته

مجموع جوایز: حمایتی
تعداد شرکت‌کنندگان: 400 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 17 طرح