چالش نوآوری الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام

مجموع جوایز: 50 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 230 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 48 طرح
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از یادگیری ماشینی

چالش نوآوری الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام

مجموع جوایز: 50 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 230 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 48 طرح