تحلیل الگوهای به کارگیری نوآوری باز در صنعت نفت

توسط دی 14, 1395 Video

نوآوری در دنیای کنونی به عنوان یک عامل ایجاد رقابت‎پذیری و پایداری در کسب و کار مطرح است، از این رو، شرکت‎های امروزی برای نوآوری باتوجه به ماهیت گسترده علوم نمی‎توانند متکی به منابع داخلی و یا تحقیق و توسعه درونی باشند

و به توجه و بهره‎گیری از منابع ایده و فناوری خارج از سازمان نیاز دارند. شرکت‎های فعال در صنعت نفت و گاز با توجه به داشتن ماهیت فناوری محور و اهمیت بالای نوآوری، به کارگیری رویکرد نوآوری باز را به عنوان یکی از الزامات اصلی در توسعه فناوری و نوآوری خود قرار داده‎اند. بدین منظور، در این مقاله سعی شده تا پیاده‎سازی رویکرد نوآوری باز در دو شرکت شل و استات اویل مورد بررسی قرار گیرد، لذا فرآیند اجرا، مدل پیاده‎سازی و عوامل کلیدی موفقیت این دو شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که در پایان، بر پایه مقایسه‎ی صورت گرفته، وجه تمایز در پیاده‎سازی این رویکرد در دو شرکت مذکور بیان شد. جمع‎بندی نهایی بدین ترتیب است که شیوه‎های پیاده‎سازی در دو شرکت اساساً یکسان بوده ولی بر اساس ماهیت ایده و یا چالشهای پیش‎رو، فرآیند دریافت، تحلیل، توسعه و پیاده‎سازی، دارای تفاوت اجرایی است.

+