دسته

Video

Video
دی 14, 1395

تحلیل الگوهای به کارگیری نوآوری باز در صنعت نفت

نوآوری در دنیای کنونی به عنوان یک عامل ایجاد رقابت‎پذیری و پایداری در کسب و کار مطرح است، از این رو، شرکت‎های امروزی برای نوآوری باتوجه به ماهیت گسترده علوم نمی‎توانند متکی به منابع داخلی و یا تحقیق و توسعه درونی باشند و به توجه…
+