اطلاعیه مسابقه طراحی کمپین بازاریابی

کمپ منتورینگ مسابقه طراحی کمپین بازاریابی

880 بازیدها۰ نظر

به اطلاع تیم های راه یافته به مرحله دوم می رساند، کمپ منتورینگ مسابقه طراحی کمپین بازاریابی در روز پنج شنبه مورخ 14 تیرماه از ساعت 9 تا 18 در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه شریف برگزار می گردد. هدف از برگزاری این کمپ آشنایی شرکت کنندگان مسابقه با نقطه نظرات داوران و بهبود و ارتقای طرح ها می باشد. بخش های این کمپ عبارتند از ارائه داوران، منتورینگ تیم ها، برگزاری مینی گیم و پذیرایی. شایان ذکر است حضور 12 تیم راه یافته به مرحله دوم مسابقه در این کمپ الزامی می باشد.