مصاحبه با دکتر طالع ماسوله، یکی از داوران مسابقه ربات شیشه شوی

توسط دی 5, 1396 ربات شیشه شوی
مصاحبه با دکتر طالع ماسوله، داور مسابقه ربات شیشه شوی

دکتر مهدی طالع ماسوله، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران و یکی از داوران مسابقه ربات شیشه شوی می باشد. در مصاحبه ای که با دکتر طالع ماسوله صورت گرفت؛ ایشان از انتظارات خود از تیم های شرکت کننده در مسابقه گفتند. قابلیت اجرا و ساخت در داخل کشور از جمله فاکتورهایی است که به نظر دکتر طالع ماسوله، تیم های شرکت کننده در مسابقه ربات شیشه شوی باید به آن توجه داشته باشند.