” فایل دادگان اصلاح شده ” مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

در دادگان اولیه برای زمان هایی که سهام بسته بودند مقادیر NAN با وزن صفر در نظر گرفته شده بود. همچنین راه کارهایی برای بازیابی مقادیر NAN قبلاً پیشنهاد شده بود
در مجموعه داده کنونی مقادیر NAN به روش مناسب تری تصحیح شده است و به همراه اهداف تصحیح شده در اختیار قرار داده شده است البته وزن ها مربوط به روزهای NAN همچنان صفر هستند تا این روزها قابل تشخیص باشند
بنابراین دوستانی که از روش های سری زمانی می خواهند استفاده نمایند با استفاده از این مجموعه داده دیگر مشکلات ناپیوستگی سری زمانی را نخواهند داشت.

فایل دادگان اصلاح شده:

data_set_imputed.mat

Imputed_Dataset.zip