عکس ها و فیلم های ساختمان پردیس، مسابقه ربات شیشه شوی

توسط دی 26, 1396 ربات شیشه شوی
مسابقه ربات شیشه شوی

در روز پنجشنبه 14 دی ماه، همزمان با مراسم افتتاحیه مسابقه ربات شیشه شوی، شرایطی فراهم شد تا شرکت کنندگان بتوانند از ساختمان فن بازار پارک پردیس بازدید کنند. تصاویر و فیلم های مربوط به بازدید در ادامه این پست قرار داده شده است تا سایر شرکت کنندگانی که موفق به حضور در رویداد نشدند، بتوانند فضای محیطی ساختمان را ارزیابی نمایند.

ساختمان پردیس مسابقه ربات شیشه شوی