• انواع فایل های مجاز : pdf, zip, rar, doc, docx.
    حداکثر 5 مگابایت