بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز

توسط دی 14, 1395 مهر 13ام, 1398 بلاگ, دسته‌بندی نشده
یکی از ملزومات عملکرد موفق سازمانها در دنیای رقابتی امروز، داشتن نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی است. یکی از مدلهای جدید برای نوآوری، مدل نوآوری باز (OI)است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی نوآوری باز است.
به همین منظور عوامل اصلی تاثیر گذار بر نوآوری باز در دو بعد عوامل درونی(ساختار و فرایند، مالی وکارکنان) و عوامل بیرونی(همکاری با رقبا، ارتباط با مشتریان، عوامل سیاسی/قانونی و ارتباط با دانشگاه) در نظر گرفته شده اند.این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از شاخه توصیفی-همبستگی می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه می باشد که بین ۱۰۰نفر از خبرگان مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع وعلوم با روش نمونه گیری تصادفی آزمون شده است. داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و نرم افزار PLS تجزیه وتحلیل گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد همه ابعاد شناسایی شده از عوامل درونی و بیرونی، بر پیاده سازی نوآوری باز تاثیر دارد.
دانلود مقاله
نویسندگان
قاسم رمضانپور نرگسی۱؛ علی داوری۲؛ راحله افراسیابی ۳؛ بهار زرگران یزد۴
۱استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
۲استاردیار دانشکده کارآفرینی؛ دانشگاه تهران
۳دانشجوی کارآفرینی دانشگاه تهران
۴دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران