بستر نوآوری باز پرابلم
در «پرابلم» در ابتدا مشکلات کارفرما با همفکری با خبرگان موضوع، تبدیل به مسئله‌ای یا مسئله‌هایی شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی خواهد شد، سپس برای رسیدن به جواب کاربردی، فرایندهای یک مسابقه طراحی می‌شود تا مسیر حرکتت مسابقه‌دهندگان به سمت جواب به صورتی مطلوب طراحی شود؛ همچنین جوایز و مشوق‌ها و انگیزه دهنده‌های مناسب طراحی می‌شود و رویه استفاده از راه‌حل‌های ارائه‌شده به‌صورت تجاری و از جنبه‌های حقوقی و … نیز طراحی خواهد شد.
اهدای جوائز
تامین هزینه های حل مسائل و مشکلات
انتخاب راه حل
چگونه و از چه راههایی به راه حل مطلوب دست یابیم؟
ارائه مسئله به نخبگان
چه کسانی توانایی ارائه راه حل مطلوب را دارند؟
رویکرد نوآوری باز
روشی خلاقانه برای دستیابی به راه حل های مسائل
08
حوزه مسابقات
طراحی و ساخت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم مواد، کسب و کار و کارآفرینی، کشاورزی، گیاهی و جانوری، انرژی و محیط زیست، علوم زیستی
50
میلیون تومان
جوایز هر مسابقه که به بهترین راه حل و راهکار اهدا می شود
06
مسابقه فعال
داشبرد تحلیلی بازیهای ویدئویی، الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام،جستجوی اسباب بازی فروشی ها،توسعه کیت های تشخیص ژنتیکی
12
حامیان
شرکت ها، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سازمان های دولتی
برگزیده ای از شبکه متخصصین حوزه های مختلف
متخصصین
26